Šie teisės aktų projektai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Socialinių tyrimų centro konsorciumo teikiamų paslaugų „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas” rezultatai. Projekto metu buvo tobulinami darbo teisę, užimtumą ir socialinę apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kuriant bendrą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą šių santykių sistemą, siekiant didinti užimtumą, gerinti darbo santykius ir skatinti investicijas.

Darbo kodekso projektu siekiama įgyvendinti didesnį darbo santykių lankstumą subalansuojant jį su darbuotojų saugumu. Projekte darbo santykių lankstumo sampratos esminiai elementai yra darbo sutarčių rūšių ypatumai, nauji darbo santykių ypatumai, lankstesnis darbo sutarties keitimas ir nutraukimas, lankstesnis darbo laiko reguliavimas.

Naujojo Užimtumo įstatymo projekto tikslas – įtvirtinti skaidrią užimtumo formų sistemą, sudarant galimybes sisteminiam apmokestinimui gyventojų pajamų mokesčiu ir valstybinio socialinio draudimo taikymui, numatyti atsakomybę už nelegalų, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą savarankišką veiklą bei užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimus, sukurti naują aktyvios darbo rinkos politiko priemonių taikymo modelį. Siūlomi teisinio reguliavimo pakeitimai prisidėtų prie tvaresnio užimtumo kūrimo, efektyvesnės bedarbių integracijos į darbo rinką ir lankstesnių darbo santykių (lankstesnio bedarbių užimtumo rėmimo) kūrimo.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projekto tikslas – patobulinti esamą valstybinio socialinio draudimo sistemos reguliavimą išplečiant socialiniu draudimu draudžiamų asmenų ratą, įvedant „lubas“ socialinio draudimo įmokoms, įsteigiant rezervo fondą, sudarant prielaidas bendrosios pensijos dalies finansavimui iš valstybės biudžeto bei įdiegiant turinio viršenybės prieš formą principą administruojant socialinio draudimo įmokas.

Naujuoju Pensijų socialinio draudimo įstatymo projektu siekiama pertvarkyti socialinio draudimo pensijų sistemą – apskaičiavimą padaryti aiškesnį ir skaidresnį, pensijų dydžius padaryti griežčiau priklausomus nuo mokėtų pensijų draudimo įmokų. Taip pat, kiek tai įmanoma pensijų įstatymo rėmuose, sudaryti sąlygas pensijų sistemos finansiniam tvarumui ir pensijų dydžių adekvatumui bei atsižvelgti į Europos Komisijos pateiktas rekomendacijas Lietuvai.

Siūlome išsamiau susipažinti su parengtų teisės aktų projektų turiniu:

Darbo kodekso projektas

Užimtumo įstatymo projektas

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatymo projektas

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektas

Pensijų socialinio draudimo įstatymo projektas