Europos Sąjungos augimo strategijoje „Europa 2020“ deklaruojamas pagrindinis tikslas – pažangus, tvarus ir integracinis (dėmesys darbo vietų kūrimui ir skurdo mažinimui) augimas. Integracinis augimas suprantamas kaip ekonominis progresas, kurio metu skatinamas darbo vietų kūrimas, didesnis gyventojų užimtumas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas . Tiek visa bendrija, tiek ir kiekviena valstybė narė turi įgyvendinti savo specifinius uždavinius tokiam augimui pasiekti.

Strategijos „Europa 2020” Europos Komisijos rekomendacijoje Tarybos rekomendacijai dėl 2014 m. Lietuvos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2014 m. Lietuvos konvergencijos programos (2014-06-02), Lietuvai inter alia siūloma priimti ir įgyvendinti teisės aktus dėl visapusiškos pensijų sistemos reformos, tikslingiau taikyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones žemos kvalifikacijos ir ilgalaikiams bedarbiams, padidinti bedarbio pašalpų aprėptį ir pakankamumą ir jas susieti su aktyvumo skatinimo priemonėmis, peržiūrėti darbo teisės nuostatas, darant lankstesnį darbo sutarčių ir darbo laiko reguliavimą, siekti aprėpties ir apsaugos tų, kuriems parama yra reikalingiausia.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos socialinių tyrimų centro konsorciumas teikia paslaugas „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimui”.

Projekto metu bus tobulinami darbo teisę, užimtumą ir valstybinį socialinį draudimą reglamentuojantys teisės aktai, kuriant bendrą, ekonomiškai pagrįstą ir subalansuotą šių santykių sistemą, siekiant didinti užimtumą, gerinti darbo santykius ir skatinti investicijas.

Modelio tikslai yra šie:

1) Europos valstybių praktikos, derinant valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą;

2) teisinio–administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

Siekiant šio modelio pirmojo tikslo, buvo atlikti Užimtumo didinimo priemonių tyrimas (uždavinys Nr. 1-1), Kovos su nedarbu ir skurdo mažinimo strategijų tyrimas (uždavinys Nr. 1-2), Socialinio draudimo įmokų ir kitų mokesčių naštos bei šių mokesčių teisinės bazės analizė (uždavinys Nr. 1-3) .

Tyrimo rezultatai bus aptarti 2014 m. rugpjūčio 29 d. jų pristatymo renginyje (aptarime – diskusijoje), kurioje socialiniai partneriai, valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, visuomenė bus supažindinta su tyrimo rezultatais, galės pateikti savo nuomonę ir dalyvauti teminėse diskusijose dėl gautų rezultatų tolimesnio panaudojimo.

Tyrimo rezultatai, sugrupuoti į keturias dalis: „Užimtumo didinimas“, „Nelegalaus darbo mažinimas“, „Skurdo mažinimas“, „Socialinis draudimas“.

Kviečiame susipažinti su tyrimų rezultatais:

Užimtumo skatinimas 

Skurdo mažinimas 

Socialinis draudimas