Projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ tikslai:

    1. Europos valstybių praktikos, derinant valstybinio socialinio draudimo, darbo santykių ir užimtumo skatinimo priemones, analizė ir palyginimas, keitimasis gerosios praktikos pavyzdžiais, taip pat pateikiant situacijos Lietuvoje analizę ir įvertinimą.
    2. Teisinio-administracinio modelio Lietuvos atvejui sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas, tobulinant darbo santykius, užimtumą bei valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančius teisės aktus tam, kad būtų sudaromos objektyvios prielaidos pritraukti daugiau investicijų ir sukurti papildomų darbo vietų, sykiu kuriant tvaresnę, skaidresnę, adekvačias išmokas garantuojančią valstybinio socialinio draudimo sistemą.

 

Užimtumo didinimo priemonių projekto dalies uždaviniai:

Atlikti užimtumo didinimo priemonių tyrimą:

1.1. Atlikti užsienio šalių užimtumo didinimo praktikų pritaikomumo tyrimą.

1.2. Atlikti darbinės motyvacijos, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo situaciją, tyrimą.

1.3. Atlikti darbo jėgos mokestinės naštos ir nedarbo lygio sąryšio tyrimą.

1.4. Atlikti esamo darbo santykių teisinio reguliavimo įtakos naujų darbo vietų kūrimui ir esamų darbo vietų išlaikymui tyrimą.

1.5. Atlikti darbo vietų poreikio ir darbuotojų kvalifikacijos skirtumų pagal regionus tyrimą.

1.6. Atlikti Europos Komisijos rekomendacijų dėl gyventojų užimtumo didinimo apžvalgą.

1.7. Atlikti nelegalaus darbo paplitimo mastų šalyje tyrimą.

1.8. Atlikti nelegalaus darbo prevencijos priemonių pritaikomumo Lietuvos sąlygomis tyrimą.

Parengti užimtumą (darbo vietų kūrimą) skatinančių teisės aktų projektus (4 vnt.):

2.1. Remiantis geros praktikos pavyzdžiais (ES ir pasaulio šalių) ir analize apie užimtumo didinimą pateikti siūlymus teisės aktų pagrindimui, reglamentuojant darbo vietų kūrimą ir užimtumo skatinimą Lietuvoje.

2.2. Išryškinti investicijų pritraukimo problemas, nustatytas analizuojant verslo sąlygas Lietuvoje ir jų sąsajas su ekonomine ir teisine aplinka.

2.3. Pagrįsti finansinius ir teisinius mechanizmus, reikalingus užimtumo skatinimui ir didinimui.

2.4. Sustruktūrizuoti ir sugrupuoti aktyvios darbo rinkos politikos (ADRP) rezultatus pagal atskiras priemones, tikslines bedarbių, sprendžiamos problemos mastą ir sąsają su administraciniu jos sprendimo lygmeniu.

2.5. Parengti pasiūlymus dėl norminių aktų tobulinimo.